100/2000 YÖK DOKTORA BURSU KAPSAMINDA 2018/2019 GÜZ YARIYILINDA AAIDA BELRTLEN ALANLARDA DOKTORA ÖRENCS ALINACAKTIR.

2018-2019 GÜZ DÖNEM 100/2000 YÖK DOKTORA BURSU  KONTENJAN VE BAVURU LEMLER

 

lgili Enstitü

Alan

Anabilim Dal

Toplam  kontenjan

Fen ve Mühendislik Bilimleri

 Akll ve Yenilikçi Malzemeler

Deri Mühendislii

7

*Kimya Mühendislii

Tekstil Mühendislii

Fen ve Mühendislik Bilimleri

Biyoenformatik - Biyoistatistik

Biyokimya

7

Biyomühendislik

Bilgisayar Mühendislii

Biyoteknoloji

Kimya

Biyoloji

Salk Biyoinformatii

Biyoistatistik ve Tbbi Biliim

Fen ve Mühendislik Bilimleri

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji

8

Kimya

*Kimya Mühendislii

Nükleer Bilimler

Farmasötik Teknoloji

Salk

Doal ve Bitkisel Ürünler / Kozmetik Ürünler

Biyoteknoloji

8

*Kimya Mühendislii

Gda Mühendislii

Tarla Bitkileri

Tbbi Biyokimya

Farmasötik Teknoloji

Farmakoloji

Fen ve Mühendislik Bilimleri

Gda Üretimi, leme ve Teknolojisi

Gda Mühendislii

8

Fen ve Mühendislik Bilimleri

Mikro ve Nanoteknoloji

Nükleer Bilimler

7

*Kimya Mühendislii

Farmasötik Teknoloji

Salk

Moleküler Farmakoloji laç Aratrmalar

Kimya

9

Biyokimya

Farmasötik Kimya

Farmakoloji

Fen ve Mühendislik Bilimleri

Robotik, Yapay Zeka ve Makine Örenmesi

Elektrik Elektronik Mühendislii

7

Bilgisayar Mühendislii

Tarm Makinalar ve Teknolojisi Mühendislii

Fen ve Mühendislik Bilimleri

Sürdürülebilir Tarm

Tarm Ekonomisi

8

Tarm Makinalar ve Teknolojisi Mühendislii

Bahçe Bitkileri

Tarla Bitkileri

Sosyal Bilimler

Psikoloji

Psikoloji

10

Madde Bamll

 

*Eitim dili ngilizcedir. YÖKDL snav veya YDS’ den en az 70 puan veya ÜAK tarafndan kabul edilen dier snavlardan birinden bu puana e deer bir puan alan adaylar bavurabilirler.

 

100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamnda yukarda listelenen alanlar için belirtilen sayda doktora örencisi alnacaktr. Bu kapsamda eitimine devam eden doktora örencilerine azami 4 yl boyunca, bütünleik doktora örencilerine 5 yl boyunca ylda 12 ay  Yükseköretim Kurulu Bakanlnca belirtilen miktarda burs ödemesi yaplacaktr. Belirtilen burslardan Doktora ders aamasnda olan örenciler de faydalanabilecektir.

Burs alacak örencilerin eitimlerine kesintisiz devam etmeleri gerekmektedir. Kayt donduran örencilere bu süre zarfnda burs ödemesi yaplmamaktadr. Ancak bu süre mücbir sebeplerle kayt donduran örencilerin bursluluk sürelerine eklenir. Adaylarn bu bursun yan sra örenim gördükleri süre içinde halen almakta olduklar veya ileride alacaklar dier burslar ve örenim kredileri de bu bursa ek olarak devam edecektir.

Detaylar Yükseköretim Kurulu Bakanlnn,

http://www.yok.gov.tr/documents/31132506/37454066/100_2000_Usul_ve_Esaslar_2018.pdf sayfasnda yer alan “Yükseköretim Kurulu Tarafndan Doktora Programlarna Kaytl Örencilere Verilecek Burslara likin Usul Ve Esaslarda” yer almaktadr.

Açklanan 100/2000 YÖK Doktora Bursu için bavuruda bulunmak isteyen adaylarn Ege Üniversitesi 100/2000 Doktora Bavuru Formunu doldurduktan sonra 27.08.2018- 31.08.2018 tarihleri arasnda gerekli belgeleri ilgili enstitüye teslim ederek bavurularn tamamlamalar gerekmektedir.

Bavuru evraklarn 31.08.2018 saat: 17:00’ ye kadar ilgili Enstitü (Fen Bilimleri /Salk Bilimleri/Sosyal Bilimler Enstitüsü) birimine teslim etmeyen adaylarn bavurular geçersiz saylacaktr.

SINAV VE/VEYA MÜLAKAT TARHLER 

3-5 Eylül 2018 tarihleri arasnda yaplacak olan mülakatlarn saat ve yer bilgileri daha sonra ilan edilecektir.

 

KAZANAN ADAYLARIN KAYIT TARHLER 

Kazanan örencilerin ilan 07.09.2018  tarihinde ilgili Enstitü (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Salk Bilimleri Enstitüsü) web sayfasnda ilan edilecektir.

Burslarla ilgili detayl bilgi yukardaki linkte bulunan usul ve esaslarda verilmektedir.

Kesin Kayt Tarihleri:

Asl listeden kayt hakk kazananlar:    10-11 Eylül 2018

Yedek listeden kayt hakk kazananlar:    13 Eylül  2018

Kaytlar Ege Üniversitesi Örenci leri Daire Bakanl’nca yaplacaktr.

BAVURU KOULLARI

a) T.C. vatanda olmak.

b) Salk Bilimleri, Fen veya Mühendislik, Sosyal, Beeri ve dari Bilimler alanlarnda yüksek lisans (Bütünleik doktora için lisans) derecesine sahip olmak.

c) Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmeliinin ve bavuru yaplacak programn bavuru ve kabul artlarn tayor olmak.

ç) Kamu kurum ve kurulularnn kadro ve pozisyonlar ile Devlet veya Vakf Yükseköretim Kurumlarnn öretim eleman kadrolarnda çalmyor olmak.

d) Halen devlet yükseköretim kurumunda doktora eitimine devam ediyorsa tez aamasna geçmemi olmak

e) Kamu görevinden çkarlmam olmak veya olaanüstü hal döneminde alnan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemi olmak.

f) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliine kar faaliyette bulunduuna karar verilen yap, oluum veya gruplarla irtibat bulunmamak.

BAVURU ÇN GEREKL BELGELER:

 

 1. Ege Üniversitesi 100/2000 Doktora Bavuru Formu 
 2. ALES Sonuç Belgesi:
 • Doktora program için ALES saysal puan türünden en az 60 puan (Son 5 yl içinde),
 • Bütünleik Doktora program için ALES saysal puan türünden en az 80 puan (Son 5 yl içinde) alnmas koulu aranr.
 1. ngilizce Yeterlik Belgesi;
 • Türkçe Eitim Yapan Programlar için YÖKDL snav veya YDS’den en az 55 puan (Son 5 yl içinde),
 • Tamamen ngilizce Eitim Yapan Programlar için YÖKDL snav veya YDS’den en az 70 puan (Son 5 yl içinde) veya edeerlii kabul edilen snavlarn herhangi birinden bu puanlar muadili bir puan  (ilgili snavn geçerlik süresi içinde) alnm olmal.
 1. Doktora programna bavuracak adaylar için Lisans ve yüksek lisans diplomas (Asl ve fotokopisi) veya resmi onayl mezuniyet belgesi örnei (Tezsiz yüksek lisans program mezunlar için 6 ubat 2013 tarihinden önce kaytlanm olmalar )
 • Bütünleik doktora programna bavuracak adaylar için Lisans (Asl ve fotokopisi) veya resmi onayl mezuniyet belgesi örnei
 1. Doktora programna bavuracak adaylar için Resmi Onayl Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti
 • Bütünleik doktora programna bavuracak adaylar için Resmi Onayl Lisans Transkripti (Bütünleik doktora programna bavuracak adaylarn, lisans mezuniyet not ortalamalarnn 4 üzerinden 3 veya es deeri bir not olmas gerekir.)
 1. Halen doktora eitimine devam eden örenciler için örenci belgesi ve doktora Transkripti
 2. Fotorafl nüfus cüzdan örnei (TC Kimlik no belirtir)
 3. Ksa özgeçmi ve var ise yaynlarnn bir listesi
 4. lgili alanda doktora yapma amaç ve hedefini açklayan bir yaz
 5. Bir adet vesikalk fotoraf
 6. SGK’dan alnacak hizmet döküm belgesi (Yeni tarihli olmaldr)
 7. Adli Sicil Kayd (Yeni tarihli olmaldr)

 

DEERLENDRME:

Deerlendirme jürisi, adaylar snava giri belgesinde belirtilen tarih, saat ve yerde mülakata alarak, kullanlan her ölçme yöntemi için ayr ayr 100 tam puan üzerinden deerlendirme yapar. Yüksek Lisans dereceli doktora programlarna bavuran adaylarda; ALES puannn %50'si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasnn % 25’i , bilim snavnn %25'i (bilim snav yazl veya sözlü olarak yaplabilir) alnarak yerletirme puan hesaplanr. Lisans dereceli doktora programlarna bavuran adaylarda; ALES puannn %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasnn % 25’i , bilim snavnn %25'i (bilim snav yazl veya sözlü olarak yaplabilir) alnarak yerletirme puan hesaplanr. Mülakata girmeyen veya mülakat notu 60’n altnda olan adaylar için yerletirme puan hesaplanmaz ve bu adaylar baarsz saylr.  Yerletirme puan 65 ve üzerinde olan adaylar aldklar puanlara göre en yüksekten balayarak sralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarna kabul edilirler.

 

 

 


egeduyuru@mail.ege.edu.tr
Bilgi lem Daire Bakanl Tel: 3314
Ziyareti Says 980 Aktif Ziyareti Says 1