ÜNİVERSİTEMİZ HASTANESİ SPOR EĞİTİM SALONU YERİ

KİRAYA VERİLME İHALESİ İLAN METNİDİR.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

EGE ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Üniversitemiz hastanesi eski yemekhane yerinde bulunan hastane spor eğitim salonu yeri kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İşin Nevi- Niteliği                   

:

Üniversitemiz hastanesi eski yemekhane yerinde bulunan hastane spor eğitim salonu yeri kiraya verilmesi işi.

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

GENÇLIK CAD. NO: 12 35040 BORNOVA/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

:

0232 311 42 58 – 0232 388 10 74

c) Elektronik Posta Adresi

:

tasinmazkiralama@mail.ege.edu.tr

2-İhale konusu kiralama işinin

b) Yapılacağı yer

:

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İZMİR

c) Kira Süresinin Başlangıç Tarihi

:

Kira Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde düzenlenecek yer teslim belgesindeki tarih ile kira süresi başlayacaktır.

ç) Kira süresi

:

3 (üç) yıl.

d) Muhammen Bedel

:

Aylık   2.575,00-TL+KDV

Yıllık 30.900,00-TL+KDV dir.

e) Geçici Teminat Miktarı

:

Muhammen bedelin % 3’ü oranında olup, 927,00.-TL

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENÇLİK CAD. NO:12 35040 BORNOVA-İZMİR

 b) Tarihi ve saati ve Usulü

:

26.09.2019 – 10:00  

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi Uyarınca Açık Teklif Usulü

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:

 

A) Gerçek kişilerin;

 

- Nüfus Cüzdanının arkalı önlü fotokopisini, (Aslı Görülecek)

- İkametgah ilmühaberini, (ihale tarihinden en fazla 30 gün öncesine ait) (Aslı)

- Tebligat adreslerini beyan eder bir yazıyı, (Aslı) (İş Adresi Dışında İkamet Adresini Gösterir İkinci Bir Adres, E-Devlet’ten Çıktı Alınacak)

- İmza Sirkülerini, (Noter tasdikli) (Aslı)                   

- Vekaleten ihaleye katılınıyor ise vekaletname aslı veya noter tasdikli fotokopisi, (Aslı Görülecek)      

- İsteklinin devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına ilişkin beyan yazısı,

- Terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığı, Milli İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek kişiler listesi içerisinde bulunmadığı ve terör örgütlerine iltisakının yahut irtibatının olmadığına ilişkin beyan yazısı,

- Kiralama konusu taşınmaz yerini gördüğüne dair dilekçe.

- Aslını ibraz etmek kaydı ile ihale tarihinden önceki 15 (onbeş) gün içerisinde alınmış olan son Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair belge,

- İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde ilgili Vergi Dairesinden veya internet vergi dairesinden alınan vergi borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

- Cumhuriyet Savcılığından veya E-Devlet alınacak 2019 tarihli Sabıka kaydı Çıktısı

- Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca hazırlanan ortaklık sözleşmesi,

- İhale saatinden önce geçici teminat yatırdıklarına dair makbuz veya bankalardan alınacak Süresiz Geçici Teminat Mektubu verilecektir.

- Şartname alındı makbuzu.(100.00 TL)

- İhale isteklisinin vereceği spor eğitimleri ile ilgili en az 1 adet diploma, sertifika veya katılım belgesinin fotokopisi verilecektir, (Aslı Görülecek)

- Mail adresi bildirilecek.

- 1 Adet Vesikalık Fotoğraf,

 

 B) Tüzel kişilerin;

- 2019 yılına ait Oda Sicil Kayıt Belgelerini, (Aslı)

- Tüzel kişilik imza sirkülerini, (Noter tasdikli) (Aslı)

- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişinin yetki belgesini, (Vekaletname) – (Aslı)

- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişinin imza sirkülerini, (Noter tasdikli) – (Aslı)

- Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri, (Aslı) (Ticari Sicil Gazetesinde Faaliyet Konusu Otomat Olacaktır,)

 - Tebligat adresini beyan eden bir yazı, (Aslı) (İş Adresi Dışında İkamet Adresini Gösterir İkinci Bir Adres, E-Devlet’ten Çıktı Alınacak)-(1.Yetkiliye Ait)

- İsteklinin devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına ilişkin beyan yazısı,

- Şirket tüzel kişiliği ve ortaklarının ve tüzel kişilerin; Terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığı, Milli İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler listesi içerisinde bulunmadığı ve terör örgütlerine iltisakının yahut irtibatının olmadığına ilişkin şirketi temsile yetkili kişi / kişiler tarafından düzenlenmiş ve imzalanmış beyan yazısı,

- Kiralama konusu taşınmaz yerini gördüğüne dair dilekçe.

- Aslını ibraz etmek kaydı ile ihale tarihinden önceki 15 (onbeş) gün içerisinde alınmış olan son Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair belge,

- İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde ilgili Vergi Dairesinden veya internet vergi dairesinden alınan vergi borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

- Cumhuriyet Savcılığından veya E-Devlet alınacak 2019 tarihli Sabıka kaydı Çıktısı

- Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca hazırlanan ortaklık sözleşmesi,

- İhale saatinden önce geçici teminat yatırdıklarına dair makbuz veya bankalardan alınacak Süresiz Geçici Teminat Mektubu verilecektir.

- Vergi Levhası Fotokopisi

- Şartname alındı makbuzu.(100.00 TL)

- İhale isteklisinin vereceği spor eğitimleri ile ilgili en az 1 adet diploma, sertifika veya katılım belgesinin fotokopisi verilecektir, (Aslı Görülecek)

- Mail adresi bildirilecek.

 

5. İhale Şartnamesi, İdarenin adresinde bedelsiz görülebilir ve ihaleye katılabilmek için 100,00-TL karşılığında E.Ü.REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENÇLİK CAD. NO:12 35040 BORNOVA - İZMİR adresinden alınabilir.

6.  İsteklilerin,  ihaleye katılıma ilişkin tüm belgeleri ile birlikte ihale salonunda ihale saatinde hazır bulunmaları gerekmektedir.  Posta ile yapılacak müracaatlarda,  ihale saatine kadar evraklarının Komisyona ulaşması ve evrakları arasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nda öngörüldüğü şekilde teklif mektuplarının da olması koşuluyla müracaat kabul edilecektir.


egeduyuru@mail.ege.edu.tr
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tel: 3314
Ziyaretçi Sayısı 3554 Aktif Ziyaretçi Sayısı 1